Instrukcja wydawnicza

 1. Teksty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres mailowy rerum.artis@gmail.com w rozszerzeniu docx, odt lub w google docs w czasie ogłoszonego open call. Z tekstem należy przesłać recenzję naukową napisaną przez historyka sztuki ze stopniem przynajmniej doktora.
 2. Teksty  powinny być przygotowane z przeznaczeniem do jednego z poniższych działów: sztuka średniowieczna, sztuka nowożytna, sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, recenzja wystawowa. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru tekstów.
 3. Długość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków ze spacjami, włączając przypisy.
 4. Formatowanie tekstu:
  1. Czcionka: Times New Roman; rozmiar: 12; interlinia: 1,5; marginesy: 2,5 cm, wyjustowany.
  1. Nie stosujemy specjalnego formatowania ani tabulatorów.
  1. Cytaty zamieszczamy w tekście w cudzysłowie. Opuszczone przez autora artykułu w cytowaniu fragmenty zaznaczamy nawiasem kwadratowym z wielokropkiem: […].
  1. Wyrazy i wyrażenia w językach obcych należy zapisywać kursywą.
  1. Nie wprowadzamy numeracji stron
  1. Gdy mowa po raz pierwszy o danej osobie, podajemy jej imiona w pełnej wersji (rozwijamy inicjały, np. Edgar Allan Poe, zamiast E.A. Poe).
 5. W przygotowywaniu adnotacji do tekstu oraz bibliografii proszę kierować się poniższymi wskazówkami:
  1. Stosujemy skróty odnośników bibliograficznych typu:

autorskie – tenże, tejże, ciż, też

dotyczące materiałów – dz.cyt., tamże, niemal wszędzie.

 • W przypadku wielokrotnego cytowania jednej pracy w kolejnych przypisach używamy skrótów dz. cyt. albo Tamże. Jeśli w tekście znajdą się co najmniej dwie publikacje jednej/go Autorki/Autora stosujemy skrót tytułu dzieła z wielokropkiem, np. J. Kowalski, Dzieło…
  • Zapis dat i liczebników wg schematu: 10 września 1676 r., styczeń 1910 r., 1. poł. / w 3. tercji XVII w., początek / koniec stulecia, trzynastu artystów

Materiały ikonograficzne

Zdjęcia wraz z podpisami prosimy zamieścić na końcu artykuły w odrębnej sekcji zatytułowanej „Spis ilustracji”.

Rysunki architektoniczne należy opatrzyć skalą liniową i orientacją (tzw. róża wiatrów). 

Spis ilustracji powinien uwzględniać tekst proponowanych podpisów, na końcu opisu powinny znaleźć się informacje o źródle ilustracji, autorze i tytule, roku powstania dzieła lub wykonania zdjęcia. Po stronie autora/rki leży pozyskanie praw autorskich do zreprodukowania danej ilustracji.

Model podpisu pod ilustracjami:

 1. Płock, kościół dominikanów, widok ogólny nawy w kierunku chóru muzycznego, 1225–1234, fund. książę Konrad I Mazowiecki, fot. autor/ka, 2007.
 2. Zbigniew Hendel, Złoty Potok. Pałac Raczyńskich okno poczwórne fasady z ławą wspartą na ozdobnej konsoli, 1903, Muzeum Narodowe w Krakowie (nr inw. MNK III–PL.–975).

A) Opracowania

 1. Model zapisu książki:

Przypisy:

J.Z. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 1970, s. 237–240, 251–256, il. 4, tabl. IV c.

Zapis pozycji w bibliografii:

J.Z. Łoziński, Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620, Warszawa 1970.

 • Model zapisu artykułów w czasopismach:

Przypisy:

J. Ruszczycówna, Obraz «Opłakiwania» z kolegiaty w Pułtusku, ,,Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 8: 1964, s. 131, 134, il. 21.

A. Sagało, Renesansowa dekoracja malarska na sklepieniu kościoła w Broku, ,,Mazowsze”, 13(1/2000), s. 85, fot. 2.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że pierwszy numer to tom, drugi to numer czasopisma w danym roku (jeśli takie rozróżnienie występuje w danym czasopiśmie).

Zapis pozycji w bibliografii:

J. Ruszczycówna, Obraz «Opłakiwania» z kolegiaty w Pułtusku, ,,Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 8: 1964, s. 129–166.

A. Sagało, Renesansowa dekoracja malarska na sklepieniu kościoła w Broku, ,,Mazowsze”, 13(1/2000), s. 85–87.

 • Model zapisu artykułu w tomie zbiorowym lub pokonferencyjnym /
  rozdziału w książce:

Przypisy:

W. Kosek, R. Lolo, Jak polerowano perłę, czyli o pracach konserwatorskich w pułtuskiej bazylice kolegiackiej w latach 1994–2009, w: Ecclesia et civitas. Kościół w przestrzeni i kulturze miejskiej na przykładzie Pułtuska. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorskiej, Pułtusk 21–22 września 2009 roku, red. R. Lolo, Warszawa 2009, s. 96, il. 2.

M. Wardzyński, Sztuka nowożytna na Mazowszu. Zarys problematyki, w: Dzieje Mazowsza, T. 2: Lata 15271795, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2015, s. 720–722, il. 24.

A.K.F. Wołosz, Gotyk i renesans w architekturze pułtuskiej kolegiaty, w: Pułtusk: studia i materiały z dziejów miasta i regionu, red. H. Samsonowicz, t. IV, Pułtusk 2000, s. 46, 47, il. 3.

Zapis pozycji w bibliografii:

W. Kosek, R. Lolo, Jak polerowano perłę, czyli o pracach konserwatorskich w pułtuskiej bazylice kolegiackiej w latach 1994–2009, w: Ecclesia et civitas. Kościół w przestrzeni i kulturze miejskiej na przykładzie Pułtuska. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Konserwatorskiej, Pułtusk 21–22 września 2009 roku, red. R. Lolo, Warszawa 2009, s. 96–99.

M. Wardzyński, Sztuka nowożytna na Mazowszu. Zarys problematyki, w: Dzieje Mazowsza,T. 2: Lata 15271795, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2015, s. 629–731.

A.K.F. Wołosz, Gotyk i renesans w architekturze pułtuskiej kolegiaty, w: Pułtusk: studia i materiały z dziejów miasta i regionu, red. H. Samsonowicz, t. IV, Pułtusk 2000, s. 46–50.

 • Model zapisu bibliograficznego dla katalogów i leksykonów:

Przypisy:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X: Dawne województwo warszawskie, red. M. Omilanowska i J. Sito, z. 20: Pułtusk i okolice, red. I. Galicka, H. Sygietyńska, C. Głuszek i in., Warszawa 1999, s. XII, 237, fig. 65, 98.

M. Łodyńska-Kosińska, Pieczonka Stanisław, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze – rzeźbiarze – graficy, t. VII, red. U. Makowska, Warszawa 2003, s. 107.

Zapis pozycji w bibliografii:

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. X: Dawne województwo warszawskie, red. M. Omilanowska i J. Sito, z. 20: Pułtusk i okolice, oprac. zbiorowe, Warszawa 1999.

M. Łodyńska-Kosińska, Pieczonka Stanisław, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze – rzeźbiarze – graficy, t. VII, red. U. Makowska, Warszawa 2003, s. 106–107.

B) Model zapisu archiwaliów

Dokumenty

Przypisy:

Czerna, AKKKr, dok. 14, 1661, 20 stycznia, Kraków. Król polski udziela przywileju oo. karmelitom bosym konwentu pustelniczego w Czernej, mocą którego uwalnia ich rzemieślników – kamieniarzy w Dębniku od cechowych mistrzów i zapewnia wyrobom przemysłu kamieniarskiego swobodny rynek zbytu w całej Rzeczypospolitej, k. 1.

Zapis pozycji w bibliografii:

Czerna, Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego, dok. 14, 1661, 20 stycznia, Kraków. Król polski udziela przywileju oo. karmelitom bosym konwentu pustelniczego w Czernej, mocą którego uwalnia ich rzemieślników – kamieniarzy w Dębniku od cechowych mistrzów i zapewnia wyrobom przemysłu kamieniarskiego swobodny rynek zbytu w całej Rzeczypospolitej.

Rękopisy

Prosimy o rozróżnianie tytułów nadanych i oryginalnych. Oryginalne zapisujemy kursywą, nadane – w nawiasie kwadratowym.

Przypisy:

Pierwszy raz:

Warszawa, Archiwum Archidiecezji Warszawskiej [dalej: AAW], sygn. 271 / A X 1.72, Diarium Procura[e] Domus Varsav[iensis] circa quotidiana negotia p[rae]cipus in anno 1716 die 25 aug[usti] Connotatum, 1716–1745, k. 11.

Czerna, Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego [dalej: AKKKr], sygn. AKC 38, Varia documenta autentica conventus carmelitarum discalceatorum in eremo, 1614–1899, k. 16–17.

Kolejne przywołania:

Warszawa, AAW, sygn. 271 / A X 1.72, Diarium Procura[e] Domus Varsav[iensis] circa quotidiana negotia p[rae]cipus in anno 1716 die 25 aug[usti] Connotatum, 1716–1745, k. 6.

Czerna, AKKKr, sygn. AKC 38, Varia documenta autentica conventus carmelitarum discalceatorum in eremo, 1614–1899, k. 16–17.

Zapis pozycji w bibliografii:

Warszawa, AAW, sygn. 271 / A X 1.72, Diarium Procura[e] Domus Varsav[iensis] circa quotidiana negotia p[rae]cipus in anno 1716 die 25 aug[usti] Connotatum, 1716–1745.

Czerna, Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego, sygn. AKC 38, Varia documenta autentica conventus carmelitarum discalceatorum in eremo, 1614–1899.

C) Model zapisu dokumentacji konserwatorskich

Przypisy:

Ciechanów, WUOZ w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie, Krasne, dawny zespół pałacowo-parkowy, oprac. M. Dymek, M. Laube i M. Petsch, Studium historyczno-architektoniczne, Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków, Warszawa 1978, s. 78.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Architektury, karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, 1967, wyk. J. Królik; 2000, wyk. S. Fiedorczuk, s. 2.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, 1966, wyk. J. Królik; 1999, wyk. Agnieszka Sagało, s. 1.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych, karty ewidencyjne wybranych zabytków złotniczych, przed 2006, wyk. M. Gradowski i M. Pielas-Witkowska, s. 1–3, fot. 3.

Zapis pozycji w bibliografii:

Ciechanów, WUOZ w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie, Krasne, dawny zespół pałacowo-parkowy, oprac. M. Dymek, M. Laube i M. Petsch, Studium historyczno-architektoniczne, Państwowe Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków, Warszawa 1978.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Architektury, karta ewidencyjna zabytku nieruchomego, 1967, wyk. J. Królik; 2000, wyk. S. Fiedorczuk.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych, karty ewidencyjne zabytków ruchomych, 1966, wyk. J. Królik; 1999, wyk. Agnieszka Sagało.

Warszawa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dział Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych, karty ewidencyjne wybranych zabytków złotniczych, przed 2006, wyk. M. Gradowski i M. Pielas-Witkowska.

D) Stare druki

Zapis wg autora:

Przypisy:

A. Buchowski, Gloria Domini super Templum S[anctum] Suum ad Selonnes enaenioru[m]
primitas ecclesiae Collegiatae Crac[oviensis] S[anctae] annae Op[era]e Divinae Providentiae recenter a fundamentis erectae, Relucens & Posteris, brevibus literarum modulis […] enarrata, Cracoviae 1703, k. 3.

Następnie:

A. Buchowski, dz. cyt., k. 6.

(lub)

Tamże, k. 7.

Zapis pozycji w bibliografii:

A. Buchowski, Gloria Domini super Templum S[anctum] Suum ad Selonnes enaenioru[m]
primitas ecclesiae Collegiatae Crac[oviensis] S[anctae] annae Op[era]e Divinae Providentiae recenter a fundamentis erectae, Relucens & Posteris, brevibus literarum modulis […] enarrata, Cracoviae 1703.

Zapis wg tytułu:

Przypisy:

Oficina arcularia in qua sunt ad spectantia diversa eximia exempla ex varijs autoribus collecta door Crispinum Passeum Juni, Amstelodami 1642, k. 3.

Następnie:

Oficina arcularia…, k. 4.

(lub)

Tamże, k. 16.

Zapis pozycji w bibliografii:

Oficina arcularia in qua sunt ad spectantia diversa eximia exempla ex varijs autoribus collecta door Crispinum Passeum Juni, Amstelodami 1642.